POLITYKA COOKIES

Klauzula informacyjna
w sprawie ochrony danuch osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem), informuję iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IMET-AC s.c. Kadzewicz Maciej, Piechocki Jarosław z
siedzibą w Białymstoku, ul. Octowa 8, NIP: 542-20-64-077, tel. +48 (85) 7422192, e-mail: imet@imet.com.pl,
zwana dalej Spółką;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty Spółki,
świadczenia usług przez Spółkę , prawidłowej realizacji umów zawartych między Panią/Panem a Spółką oraz
innych obowiązków i praw związanych z wykonaniem umowy, czego podstawą prawną jest:
– art. 6 ust 1 pkt a Rozporzadzenia (przetwarzanie danych, na które wyraził/a Pan/Pani zgodę np. zamieszczenie
danych na stronie www Spółki, przesyłanie informacji handlowych drogą mailową i inne;
– art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Panem/Panią a
Spółką lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy);
– art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (np. wystawianie i przechowywanie faktur przez okres przepisany prawem),
– art. 6 ust 1 pkt f Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora (np. udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, wsparcie
Pani/Pana obsługi, windykacja należności, realizacji kontroli wewnętrznej w Spółce).
3) Spółka przetwarzać będzie następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko,
nazwę/firmę przedsiębiorstwa, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, NIP, REGON, stanowisko, numer konta
bankowego oraz informacje o usługach jakie wiązały Pana/Panią ze Spółką, a także o ewentualnych
reklamacjach.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie jej
przedmiotu działalności, firmy zewnętrzne współpracujące ze Spółką (m.in. biura rachunkowe, biegli rewidenci,
prawnicy, informatycy, tłumacze), firmy transportowe, logistyczne, firmy ochroniarskie, kurierzy, Poczta Polska,
komornicy, banki,a w razie konieczności inne stosowne urzędy i instytucje (np. policja, sądy, urzędy skarbowe),
którym przekazanie Pani/Pana danych okaże się niezbędne na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowenie mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy,
w celu realizacji umowy;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych (m.in. przechowywanie faktur – art. 74
ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości);
przez okres przedawnienia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których niezbędne jest
dysponowanie danymi osobowymi;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
w razie gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda ma Pan/Pani prawo jej cofnięcia w każdym
czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na skuteczność przetwarzania danych osobowych dokonanego przed dniem
cofnięcia zgody.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktów biznesowych i/lub
warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy ze Spółką;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4
Rozporządzenia.
11) W przypadku udostępnienia przez Państwa Spółce danych osobowych Państwa pracowników,
pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, klientów
końcowych (konsumentów) lub innych osób, prosimy o poinformowanie tych osób:
– o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, których Pan/Pani jest administratorem oraz o tym, że
Spółka może być odbiorcą tych danych w celu realizacji kontaktów biznesowych i umów łączących Panią/Pana ze
Spółką oraz w celu realizacji praw i roszczeń związanych z tymi kontaktami i umowami;

SPRAWDŹ JAK DO NAS TRAFIĆ